In English
 
 

Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka 

Säätiön nimi on Väinö Tannerin Säätiö sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus 

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää tasa-arvoa ja kansanvaltaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

3§ Toiminta 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ja tukemalla luentoja, seminaareja ja julkaisuja, ylläpitämällä vierailuresidenssejä tieteen ja kulttuurin toimijoille, jakamalla apurahoja ja palkintoja, edistämällä ja järjestämällä suomalaista kulttuuria rikastuttavaa kansainvälistä yhteistyötä sekä muutenkin edistämällä ja tukemalla tasa-arvon ja kansanvallan menestymistä suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kehityksessä.

4§ Pääoma ja sen hoitaminen 

Säätiön pääoma muodostuu peruspääomasta ja käyttörahastosta. Peruspääomaa on perustamisen yhteydessä säätiölle luovutettu 1000 markkaa ja säätiön myöhemmin peruspääomaksi saama omaisuus. Peruspääoman tuotto ja säätiön saamat kannatusmaksut kuuluvat käyttörahastoon. Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä. Käyttörahastoa käytetään säätiön juoksevien menojen, apurahojen, muun tuen ja palkintojen maksamiseen. Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiö voi ottaa vastaan varoja erityisiksi nimikkorahastoiksi, joiden tarkoitus on sopusoinnussa säätiön oman tarkoituksen kanssa. Säätiön sijoitustoiminnan on oltava suunnitelmallista.

5§ Valtuuskunta, hallitus ja toimitusjohtaja

Säätiössä on valtuuskunta ja hallitus ja säätiössä voi olla toimitusjohtaja.

6§ Valtuuskunnan jäsenet ja toimikausi

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu viisitoista jäsentä. Valtuuskunnan jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on osoittanut kiinnostusta yhteiskunnalliseen, koulutus- tai kulttuurielämään. Valtuuskunnan jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavat kuusi kalenterivuotta. Kahden vuoden välein viisi valtuuskunnan jäsentä on erovuorossa. Sama henkilö voidaan valita valtuuskunnan jäseneksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Jos valtuuskunnan jäsenyys päättyy kesken toimikauden, uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäseneksi valitun jäsenyys valtuuskunnassa päättyy, kun hallituksen jäsenen toimikausi alkaa. 

7§ Valtuuskunnan kokousten järjestäminen

Valtuuskunnan varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous on pidettävä 1.1.-15.6. 

välisenä aikana ja syyskokous 1.7.-15.12. välisenä aikana. Valtuuskunta voi tarvittaessa pitää myös ylimääräisiä kokouksia.

Ylimääräinen valtuuskunnan kokous on pidettävä, jos hallitus tai vähintään seitsemän valtuuskunnan jäsentä kirjallisesti pyytää kokousta valtuuskunnan puheenjohtajalta ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä valtuuskunnan jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta postitse tai tietoliikenneyhteyden avulla.

Valtuuskunnan kokouksen puheenjohtajana toimii valtuuskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on valtuuskunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän jäsentä. Valtuuskunnassa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Asiat ratkaistaan ehdottamalla äänten enemmistöllä, ellei säätiön säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtuuskunnan kokouksen pöytäkirjaan merkitään päätökset ja äänestykset ja pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja kokouksessa valittu pöytäkirjan tarkastajajäsen. 

8§ Valtuuskunnan varsinaisten kokousten asiat

Valtuuskunnan kevätkokouksessa

1) esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, sekä 

2) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Valtuuskunnan syyskokouksessa 

1) esitetään seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä strategia,

2) valitaan valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet avoinna oleville ja seuraavan tammikuun 1. päivänä avoimiksi tuleville paikoille,

3) valitaan tarvittaessa valtuuskunnan ja hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi,

4) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavan tilikauden tilinpäätöstä ja hallintoa tarkastamaan sekä

5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9§ Hallituksen jäsenet ja toimikausi 

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Hallituksen jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on ansioitunut yhteiskunnallisessa, koulutus- tai kulttuurielämässä. Vähintään yhden hallituksen jäsenen, joka ei ole toimitusjohtaja, tulee olla perehtynyt myös varainhoitoon. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavat kolme kalenterivuotta. Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Valtuuskunnan kokous voi päättää hallituksen jäsenen erottamisesta kesken toimikauden ja uuden hallituksen jäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

10§ Hallituksen tehtävät 

Säätiölaissa säädetyn lisäksi hallitus

1) ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt sekä päättää näiden palkoista ja muista toimisuhteen ehdoista,

2) vuosittain maaliskuun loppuun mennessä vahvistaa säätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, 

3) vuosittain joulukuun loppuun mennessä vahvistaa seuraavalle kalenterivuodelle toimintasuunnitelman ja talousarvion, sekä 

4) jakaa apurahat, muun tuen ja palkinnot sekä huolehtii niiden käytön valvonnan järjestämisestä.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua ja hallituksen päätösten täytäntöönpanoa varten valiokuntia. 

Hallitus voi päättää hankkia säätiön hallintoon ja muuhun operatiiviseen toimintaan liittyviä toimintoja ostopalveluina. 

11§ Apurahojen, muun tuen ja palkintojen jaon valmistelu

Hallitus päättää apurahojen, muun tuen ja palkintojen jaosta hankkimiensa asiantuntijalausuntojen perusteella.

12§ Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä toimitusjohtajan kanssa taikka jompikumpi heistä yhdessä hallituksen siihen määräämän hallituksen jäsenen tai säätiön toimihenkilön kanssa.

13§ Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava KHT- tai HT-tilintarkastaja.   

14§ Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Säätiön sääntöjen muuttaminen ja päätös säätiön asettamisesta selvitystilaan edellyttää valtuuskunnan antamaa suostumusta. Suostumuksen antamiseen vaaditaan kannatus valtuuskunnan jäseniltä, joilla on vähintään ¾ annetuista äänistä. Säätiön nimeä ei saa muuttaa.

15§ Varojenjako purkautumisen tai lakkauttamisen yhteydessä

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, säätiön varat luovutetaan Kansan Sivistysrahastolle käytettäväksi säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti Kansan Sivistysrahaston säädekirjassa tai Kansan Sivistysrahaston Väinö Tannerin erikoisrahaston ohjesäännössä mainittuun tarkoitukseen. Jos Kansan Sivistysrahasto ei toimi tai se on lakkautettu, säätiön varat luovutetaan valtuuskunnan päättämälle taholle käytettäväksi säätiön 2 §:n mukaista tarkoitusta edistävään 3 §:ssä mainittuun toimintaan.