In English
 
 

Podcast-tuotantotuki - Podcast Production Support

Väinö Tannerin säätiö tukee moniäänistä avointa keskustelua tarjoamalla podcast-tuotantotukea avoimen haun kautta kaikille asiapohjalta ja lopulta rakentavasti liikkeellä oleville.

Podcastien tekijöille on tarjolla syyskaudesta 2024 lähtien studioaikaa ammattitason studiossa äänitykseen ja editointiin sekä koulutusta, sparrausta ja muuta tukea podcastien tekemiseen ja studion käyttämiseen, äänitykseen, leikkaukseen, jakeluun ja markkinointiin. Tukea voi hakea tämän verkkosivun kautta 9.6.2024 asti.

Tuotantotukea on tarjolla kaikille, aloittajista kokeneisiin, voit olla liikkeellä yksin tai porukalla.

Tuotantotukea voi saada kaikkiin aiheisiin, joita käsitellään asiapohjalta ja lopulta rakentavasti, huumori, roustaus ja sen semmoinen tietenkin sallittua (vihapuheeksi katsottavaa tai selvästi hyvän tavan vastaista lukuun ottamatta).

Tee hakemus tästä. Kerro ainakin, kuka tai keitä olette, miksi haluat tehdä podcasteja, kohderyhmäsi ja minkälaisia ajatuksia sinulla on podcastiesi sisällöstä (synopsis tai käsikirjoitusaihio ei ole välttämätön).

Lisätietoa tuotantotuesta ja hausta verkossa infotilaisuus tiistaina 28.5. kello 14-15 - (https://us06web.zoom.us/j/89680052601?pwd=mQmbUP2nbuDg1E4hjNmKwuYH7XEfrz.1)

Hakemukset arvioi ulkopuolinen monialainen ammattilaisraati. Tuen saajista ilmoitetaan kaikille hakijoille 31.8.2024 mennessä.

Tuotantotuen pelinsäännöt

Tuotantotukea voivat saada sekä podcast-sarjat että yksittäiset podcastit. Esimerkiksi isotöisissä tai pitkissä sisältökonsepteissa tukea voi saada myös yhden tai muutaman näytejakson tekemiseen.

Sisältöä suunniteltaessa suosittelemme eettisten ohjeiden, kuten Mainonnan eettisten sääntöjen ja Viestinnän eettisten sääntöjen, noudattamista soveltaen.

Tuotantotukea saavilla hankkeilla voi olla myös sellaista kaupallista ja muuta yhteistyötä muiden tahojen kanssa, joiden toiminta ei ole ristiriidassa tuen tarjoavan Väinö Tannerin säätiön tarkoituksen kanssa (tasa-arvon ja kansanvallan edistäminen suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa, kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien).

Tekijät esittävät ja julkaisevat podcastinsa omissa nimissään ja haluamallaan tavalla ja vastaavat podcastien sisällöstä.

Kaikki oikeudet podcasteihin säilyvät tekijöillä. Tekijät vastaavat siitä, että heillä on käytössään kaikki tarvittavat tekijänoikeudet, kuten mahdollisen musiikin esittämisoikeudet ja oikeudet jakaa podcastia eteenpäin valitsemillaan alustoilla.

Koulutus kattaa ohjelman tekemisen sisällön ja tekniikan, mutta podcastien teknisestä toteuttamisesta osallistujien on vastattava itse.

Tuotantotuki on tuotantoresursseja, ei rahaa tai apurahoja työskentelyyn. Tukea ei anneta laite-, ohjelmisto- ym. hankintoihin eikä palkkioihin. Rahallista tukea voidaan antaa vain podcast-vieraiden matkakulujen suorittamiseen. Studiossa ei ole käytettävissä videoiden tekomahdollisuutta.

Lisätiedot: hakumenettelystä ja hakemusten käsittelystä vainotannerinsaatio@gmail.com ja tuotantotukipalveluista olli@jaksomedia.fi.

Tuotantotuen tarjoaa Väinö Tannerin säätiö sr ja tuen toteuttaa Jaksomedia Oy.

Väinö Tannerin säätiö on itsenäinen suomalainen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää tasa-arvoa ja kansanvaltaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Säätiön toiminta perustuu sen omiin varoihin ja säätiön piirissä toimivien aktiiviseen vapaaehtoistoimintaan - vainotannerinsaatio.fi

Jaksomedia on luova audiotoimisto ja podcastien tuotantoyhtiö. Sen yhteistyökumppaneita ovat mm. Yle, Helsingin yliopisto, WSOY, Podme ja Koneen Säätiö - jaksomedia.fi

***

In English

Väinö Tanner Foundation supports diverse open discussion by offering podcast production support through open application procedure to anyone who is on the move and ultimately constructive.

From autumn 2024, studio time in a professional-level studio for recording and editing, as well as training sparring and other support for making podcasts and using the studio, recording, editing, distribution and marketing are available for podcasters. Support can be applied for on this website until 9 June 2024.

Production support is available to everyone, from beginners to experienced, you can be on the move alone or with a group.

Production support can be obtained for all topics that are dealt fact-based and eventually constructively, humor, roasting etc. is of course allowed (except for what is considered hate speech or clearly against good manners).

Application tästä. Let us know who you are, why you want to make podcasts, your target groups, and your initial ideas for the content of the podcasts (no synopsis or script preform is required).

More information about production support and how to apply for it at an information session on Wednesday, May 28. at 14-15 - (link will be added here before the session).

Applications will be evaluated by an external multidisciplinary professional panel. Applicants will be notified by 31 August 2024.

Production support is financed by Väinö Tanner Foundation and carried out by Jaksomedia Oy.

Rules of the Production Support

Both podcast series and individual podcasts are eligible for production support. For example, in large-scale or long-term content concepts, support may also be provided for making one or a few pilot podcast(s).

When designing content, we recommend adhering to ethical guidelines, such as the Advertising Code of Ethics and the Code of Ethics for Communications.

Projects receiving production support may also have commercial and other co-operation with other parties whose activities do not conflict with the purpose of Väinö Tanner Foundation (promotion of equality and democracy in Finnish society and culture, including international co-operation).

Podcasters present and publish their podcasts in their own names and in the manner they choose, and are responsible for the content of the podcasts.

All rights to the podcasts remain with the podasters/authors. Podcasters are responsible for ensuring that they have all the necessary copyrights, such as the rights to perform any music and the right to redistribute the podcast on the platforms of their choice.

The training covers the content and technology of making the program, but the participants must be responsible for the technical implementation of the podcasts themselves.

Production support is production resources, not money or grants to work. No support is given for the purchase of hardware, software, etc. or for commissions. Financial support can only be provided to cover the travel expenses of podcast guests. Videos are not available in the studio.

Additional information: about the application procedure and processing of applications vainotannerinsaatio@gmail.com and production support services olli@jaksomedia.fi.

Production support is provided by Väinö Tanner Foundation sr and carried out by Jaksomedia Oy.

Väinö Tanner Foundation is an independent Finnish foundation whose purpose is to support and promote equality and democracy in Finnish society and culture. The Foundation's activities are based on its own resources and the active voluntary activities of those working within the Foundation - vainotannerinsaatio.fi

Jaksomedia is a creative audio agency and podcast production company. Its partners are e.g. YLE, University of Helsinki, WSOY, Podme and the Kone Foundation - jaksomedia.fi